02.02.2024

Fostra-till-idrottare föreläsningsserien fortsätter den 5.2

Legitimerad näringsterapeut Diana Haldin, HvM, och VRIA:s sakkunnig inom idrottsnutrition, föreläser om unga idrottarens kost. Tillfället riktas till unga idrottares (åk 7–9) föräldrar. Välkommen med! Ingen förhandsanmälan behövs.

Datum och tidpunkt: 5.2 kl. 18-19.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJmZTU0MGEtYzVjNi00MDM0LWFjMTktNjFmMjRmZTUyNmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22694b0a7b-1b1a-4e0e-9ca4-a542cba112e0%22%2c%22Oid%22%3a%2281f10bb6-9155-4c6c-912d-e1e3c529e015%22%7d

Gå till "Uutiset"